عرض عناصر داخلی

width: {{children_width}}%

ویژگی های عنصر نگهدارنده فلکس – flex container

flex-direction row row-reverse column column-reverse
flex-wrap nowrap wrap wrap-reverse
justify-content flex-start flex-end center space-between space-around
align-items stretch flex-start flex-end center baseline
align-content stretch flex-start flex-end center space-between space-around
* مقدار پیشفرض هر ویژگی با این رنگ مشخص شده است.

ویژگی های عناصر داخلی – flex items

برای تغییر ویژگی عناصر داخلی کافی است نشانه گر را روی آنها قرار داده و مقادیر را به صورت جدا گانه برای هر عنصر تغییر دهید.

اضافه کردن عنصر جدید

نتیجه

{{$index + 1}}
order flex-grow flex-shrink flex-basis align-self {{value}}